Statut stowarzyszenia
 
 
 

Na podstawie:

statutu z dn. 20.06.2013 r.

 

zm. dn. 26.07.2013

zm. dn. 13.01.2015

 

Uchwała

Walnego Zebrania nr 1/2015

zm. dn. 24.09.2015 r.

 

 

 

STATUT

Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic

(tekst jednolity z dnia 24.09.2015 r.)

 

 

§ 1

Nazwa, teren działalności i siedziba.

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Razem dla Wojnowic ". W dalszym ciągu niniejszego statutu nazywane będzie w skrócie Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Razem dla Wojnowic”.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Wojnowice.

4. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całego kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

6. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, logo i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, logo i odznak.

8. Stowarzyszenie działa na mocy przepisów Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

9. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

 

§ 2

Cele Stowarzyszenia.

 

1. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności artystycznej.

2. Ochrona i promocja kulturowego i historycznego dziedzictwa wsi i regionu.

3. Podejmowanie i wspieranie prorozwojowych inicjatyw w Wojnowicach i w regionie.

4. Kształtowanie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.

5. Kształtowanie twórczych i obywatelskich postaw wśród dzieci i młodzieży.

6. Ochrona praw człowieka i obywatela.

7. Powiększanie (rozwijanie) kapitału społecznego, kulturowego, edukacyjnego, ekonomicznego.

8. Integracja społeczna zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem grup (m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, uzależnień) oraz podejmowanie działań profilaktycznych w tym zakresie.

9. Profilaktyka i przeciwdziałanie dyskryminacji i defaworyzacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, przekonania religijne, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowe.

10. Wyrównywanie szans w dostępie do kapitału społecznego, kulturowego, edukacyjnego i ekonomicznego.

11. Propagowanie i umacnianie kulturowych podstaw społeczeństwa europejskiego, zgodnych
z ideami Unii Europejskiej: m.in. upowszechnianie postaw i idei tolerancji, szerzenie pluralizmu kulturowego.

12. Demokratyzacja życia społeczno-politycznego, w szczególności wspieranie współpracy

i partnerstwa międzysektorowego, wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi.

13. Wdrażanie i umacnianie zasady przejrzystości w relacjach między  i  wewnątrzsektorowych.

14. Promocja i organizacja wolontariatu.

15. Propagowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii szczególnie informatycznych i teleinformatycznych

16. Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych.

17. Ochrona środowiska i praw zwierząt.

18. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu

19. Wspieranie rozwoju sektora organizacji pozarządowych oraz wspieranie niezależnych inicjatyw społecznych.

20. Rozwijanie i propagowanie współpracy międzynarodowej, a w szczególności współpracy transgranicznej pomiędzy Polską a Republiką Czeską.

21. Działanie na rzecz aktywizacji osób starszych

 

 

§ 2A

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia.

 

1. Opracowywanie programów i realizacja projektów w zakresie kultury, edukacji i sportu oraz innych dziedzin aktywności społecznej

2. Organizowanie koncertów, przedstawień, wernisaży, wystaw, pokazów, happeningów, akcji, prelekcji, wykładów, sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, spotkań, zjazdów, wieczorków, protestów, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia.

3. Promowanie celów Stowarzyszenia, zwłaszcza w środkach masowego przekazu.

4. Inspirowanie i wspieranie działalności grup, organizacji i środowisk realizujących cele Stowarzyszenia.

5. Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych szczególnie uwzględniając osoby starsze

6. Aktywizowanie i animowanie społeczności i środowisk.

7. Tworzenie warunków dla pracy twórczej i udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej artystom, twórcom i rękodzielnikom

8. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.

9. Członkostwo i działalność w federacjach, związkach stowarzyszeń, partnerstwach i innych formach współpracy wewnątrz- i międzysektorowej.

10. Promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi.

11. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, m.in. poprzez wymiany i wyjazdy zagraniczne.

12. Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy.

13. Upowszechnianie mechanizmów nadzoru obywatelskiego nad funkcjonowaniem instytucji publicznych służących podnoszeniu standardów i przejrzystości ich działania.

14. Organizacja i prowadzenie biura, oddziałów oraz ośrodków specjalistycznych.

15. Techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe wspieranie organizacji pozarządowych i niezależnych inicjatyw społecznych.

16. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów i innych form edukacji nieformalnej.

 

 

§ 2B

Działalnością odpłatną Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego jest:

 

1)                  58.11.Z. – Wydawanie książek.

2)                  58.13.Z. – Wydawanie gazet.

3)                  58.14.Z. – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

4)                  58.19.Z. – Pozostała działalność wydawnicza.

5)                  70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

6)                  70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

7)                  74.20.Z – Działalność fotograficzna.

8)                  74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami.

9)                  82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

10)               85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

11)               85.59.A – Nauka języków obcych.

12)               85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

13)               85.60. Z –Działalność wspomagająca edukację.

14)               90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

15)               90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

16)               90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza.

17)               93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

18)               94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

19)               47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

20)               56.21.Z  - Catering

21)               93           - Działalność Sportowo rozrywkowa

22)               93.21.Z – Organizowanie Imprez Plenerowych

23)               85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

24)               55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

25)               85.20.Z - edukację na poziomie podstawowym

26)               85.10.Z - Wychowanie przedszkolne

27)               35.11.Z  - Wytwarzanie energii elektrycznej

28)               87.30.Z  - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób                    .  niepełnosprawnych

29)               88.10.Z -  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób                niepełnosprawnych

30)                            działalność polegająca na prowadzeniu świetlic środowiskowych

31)                            działalność polegająca na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego

32)                            działalność polegająca na prowadzeniu klubu seniora

33)                            działalność polegająca na prowadzeniu dziennego domu seniora

34)                            promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

35)               82.3       działalność związana z organizacja targów i wystaw

36)                            działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

37)                            kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie ujęte,  niesklasyfikowane

38)               88.9       pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania

39)               73.11.Z działalność reklamowa, promocyjna

40)               94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

§ 2C

Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego jest:

 

1.                   58.11.Z. – Wydawanie książek.

2.                   58.13.Z. – Wydawanie gazet.

3.                   58.14.Z. – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

4.                   58.19.Z. – Pozostała działalność wydawnicza.

5.                   70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

6.                   70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

7.                   74.20.Z – Działalność fotograficzna.

8.                   74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami.

9.                   82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

10.               85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

11.               85.59.A – Nauka języków obcych.

12.               85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

13.               85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

14.               90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

15.               90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

16.               90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza.

17.               93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

18.               94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

19.               47.99.Z -  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

20.               56.21.Z  - Catering

21.               93           - Działalność Sportowo rozrywkowa

22.               93.21.Z – Organizowanie Imprez Plenerowych

23.               85.51.Z -  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

24.               55.20.Z -  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

25.               85.20.Z -  edukację na poziomie podstawowym

26.               85.10.Z - Wychowanie przedszkolne

27.               35.11.Z -  Wytwarzanie energii elektrycznej

28.               87.30.Z  - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób                 niepełnosprawnych

29.               88.10.Z  - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób                    niepełnosprawnych

30.                            działalność polegająca na prowadzeniu świetlic środowiskowych

31.                            działalność polegająca na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego

32.                            działalność polegająca na prowadzeniu klubu seniora

33.                            działalność polegająca na prowadzeniu dziennego domu seniora

34.                            promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

35.               82.3       działalność związana z organizacja targów i wystaw

36.                            działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

37.                            kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie ujęte, niesklasyfikowane

38.               88.9       pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania

39.               73.11.Z działalność reklamowa, promocyjna

40.               94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

§ 3

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

 

 

§ 4

 

Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Stowarzyszenia może jednak zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilne dla realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 5

Członkowie Stowarzyszenia.

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Członków zwyczajnych,

2) Członków wspierających,

3) Członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać

1) każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 16 lat,

2) małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.

3) cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4)cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkiem wspierającym może zostać:

1) osoba prawna, która pisemnie zadeklaruje swoje stałe zobowiązania finansowe lub rzeczowe na rzecz stowarzyszenia oraz w miarę możliwości zobowiązanie do pomocy technicznej i organizacyjnej.

2) osoba fizyczna, które pisemnie zadeklaruje swoje stałe zobowiązania finansowe czy rzeczowe lub stałą pomoc merytoryczną.

 

4. Członkiem honorowym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający prawa obywatelskie, a także cudzoziemiec mający bądź nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkostwo honorowe można nadać osobom, które poprzez swoją wybitną działalność nawiązują do idei bliskich celom stowarzyszenia.

5. Członków zwyczajnych, jak też członków wspierających przyjmuje zarząd stowarzyszenia na podstawie pisemnych deklaracji. Zarząd uprawniony jest również do podejmowania uchwał w sprawie skreślania z listy członków zwyczajnych i członków wspierających. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zebranie.

 

 

§ 6

Obowiązki członków.

 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

1) realizować cele, dla których Stowarzyszenie zostało utworzone,

2) brać udział w działalności Stowarzyszenia,

3) przestrzegać postanowień statutowych oraz realizować przyjęte zobowiązania, szanować postanowienia władz Stowarzyszenia,

4) regularnie opłacać składki członkowskie,

5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

6) zjednywać nowych członków w szeregi Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający zobowiązani są:

1) do realizacji zdeklarowanych zobowiązań,

2) do popierania działalności Stowarzyszenia i propagowania jego idei i celów,

3) do utrzymywania więzi ze Stowarzyszeniem.

 

 

§ 7

Prawa członków.

 

1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:

1) noszenia emblematu organizacji,

2) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

3) zabierania głosu podczas Walnych Zebrań,

4) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz stowarzyszenia,

5) odwoływania się od decyzji Zarządu i władz Stowarzyszenia do Sądu Koleżeńskiego i Walnego Zebrania,

6) do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego - w zależności od decyzji Zarządu Stowarzyszenia - korzystania z rzeczy będących jego własnością i udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach,

7) do zwrotu kosztów podróży związanych z działalnością Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.

2. Członkom wspierającym przysługuje prawo:

1) noszenia emblematu Stowarzyszenia,

2) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

3) korzystania według zasad określonych przez Zarząd z rzeczy będących własnością Stowarzyszenia i udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach.

3. Członkom honorowym przysługuje prawo:

1) posiadania Dyplomu Członka Honorowego,

2) noszenia emblematu Stowarzyszenia,

3) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia

4) korzystania według zasad określonych przez Zarząd z rzeczy będących własnością Stowarzyszenia i udziału w organizowanych przez stowarzyszenie imprezach.

 

 

§ 8

 

1.     Utrata statusu członka następuje przez:

1) dobrowolne wystąpienie złożone na piśmie Zarządowi po uiszczeniu wszelkich zaległych składek,

2) śmierć członka,

3) na skutek nie opłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku miesięcy,

4) wykluczenie na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia za działanie na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenie postanowień statutu bądź uchwały władz Stowarzyszenia,

2. Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego wygasa:

1) na skutek utraty osobowości prawnej członka wspierającego,

2) na skutek śmierci członka, jeśli jest nim osoba fizyczna,

3) na skutek pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi,

4) na skutek skreślenia z listy członków decyzją Zarządu w związku z niewywiązywaniem się z przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

3. Członkostwo honorowe wygasa:

1) na skutek śmierci członka,

2) na skutek skreślenia przez Walne Zebranie z listy członków za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia.

3) Od decyzji o nie przyjęciu do Stowarzyszenia lub o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania na piśmie, w ciągu 2 tygodni. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.

4. Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd.

 

 

§ 9

Władze Stowarzyszenia.

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

4) Sąd koleżeński

2. Kadencja władz trwa 3 lata. Decyzja o sposobie głosowania (jawne lub tajne) jest podejmowana przez Walne Zebranie.

3. Praca we władzach Stowarzyszenia jest pracą nieodpłatną.

 

 

§ 10

Walne Zebranie.

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. Zwoływane jest przez Zarząd. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. O terminie i porządku obrad Prezes Zarządu powiadamia Komisję Rewizyjną.

2. Walne Zebrania są:

 

1) Sprawozdawczo - Wyborcze,

2) Sprawozdawcze,

3) Nadzwyczajne.

 

3. Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 3 lata. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego Zarząd jest zobowiązany powiadomić członków najpóźniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

4. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, zawiadamiając członków o terminie i porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed terminem.

5. Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeb z własnej inicjatywy, a także na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/4 członków Stowarzyszenia. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku Walnego Zebrania Nadzwyczajnego, co najmniej na 14 dni przed terminem. Zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Nadzwyczajne musi się odbyć w przeciągu miesiąca od złożenia wniosku Zarządowi.

6. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o zwołaniu Walnego Zebrania, bez względu na rodzaj, pocztą elektroniczną, telefonicznie ustnie lub na piśmie.

 

 

§ 11

Ogólne zasady obrad Walnego Zebrania.

 

1. Obrady i uchwały Walnego Zebrania są ważne przy obecności, co najmniej 50 % członków.

2. Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się w terminie z powodu braku frekwencji, Zarząd winien je zwołać powtórnie w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na żądanie pięciu członków głosowanie może odbyć się w sposób tajny.

4.Oddawanie głosów zarówno w głosowaniu jawnym, jak i tajnym odbywa się mandatami.

5. Walne Zebranie obraduje w oparciu o regulamin Walnego Zebrania, który zostanie ustalony i przyjęty przez ten organ.

6. Wybory podczas walnego zebrania przeprowadza się zgodnie z regulaminem wyborów  ustalonym przez zarząd

7.Uchwały decydujące o rozwiązaniu Stowarzyszenia są prawomocne przy obecności 3/4 członków Stowarzyszenia. Uchwały decydujące o zmianie statutu Stowarzyszenia są prawomocne przy obecności połowy członków Stowarzyszenia. Uchwały dotyczące w/w spraw podejmowane na Walnym Zebraniu zwołanym w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę przybyłych członków.

8.Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący. Z obrad Zebrania sekretarz spisuje protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący i sekretarz wybierani są w głosowaniu jawnym.

9.Małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie mają prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

 

 

§ 12

Kompetencje Walnych Zebrań.

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego należy:

1) wybór członków Zarządu,

2) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

3) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) udzielanie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej

6) podejmowanie decyzji w sprawach wnoszonych przez Zarząd,

7) rozstrzyganie odwołań wnoszonych przez członków Stowarzyszenia,

8) przyjmowanie statutu i podejmowanie uchwał o jego zmianie,

9) udzielanie pełnomocnictwa Zarządowi w zaciąganiu zobowiązań finansowych oraz określenie górnej ich granicy,

10) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

11) inne sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia.

 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczego należy załatwianie spraw wymienionych w § 12 ust. 1 w pk. 4), 6), 7), 8), 9), 10) i 11).

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Nadzwyczajnego należy rozpatrywanie sprawy podniesionej we wniosku o jego zwołanie, a również prawo wyboru władz, jeśli taka decyzja przez uczestników tego zebrania zostanie uchwalona.

 

 

§ 13

Zarząd

 

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie.

2. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

3. Zarząd składa się przynajmniej z 3 osób.

4. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo przed wyborem nowego Zarządu uchwałą Walne Zebranie.

5. Zarząd składa się z :

 

1) prezesa,

2) wiceprezesa,

3) skarbnika.

Pozostali wybrani zostają członkami Zarządu. Wyniki ukonstytuowania się Zarządu podaje się do wiadomości uczestników Walnego Zebrania.

6. Członkami zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 14

Zebrania, prace, zakres działania zarządu

 

1. Zebrania Zarządu są zwoływane przez prezesa lub wiceprezesa.

2. Zebrania zwoływane są stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

3. Zebraniu Zarządu przewodniczy prezes lub wiceprezes.

4. Z zebrania sporządza się protokół.

5. W zebraniu Zarządu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Osobom tym przysługuje na posiedzeniu Zarządu jedynie prawo głosu doradczego.

6. Zebrania Zarządu odbywają się i są ważne przy obecności przynajmniej 50% członków.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, który w takim przypadku policzony będzie jako podwójny.

8. Do zakresu działania Zarządu należy :

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o plan pracy opracowany na podstawie programu działalności zatwierdzonego przez Walne Zebranie,

2) zatwierdzanie planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz ich realizacji, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania wyżej wymienionych i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu,

3) prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, wspierających i honorowych oraz egzekwowanie składek członkowskich,

4) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz terminu ich płatności,

5) współdziałanie z innymi organizacjami i Stowarzyszeniami dla realizacji statutowych celów,

6) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia jak również dokumentacji finansowej i księgowej,

7) nadawanie wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za pomoc w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

8) decydowanie w sprawie przyjęcia i zwalniania etatowego pracownika oraz ustalanie jego wynagrodzenia,

9) zwoływanie Walnych Zebrań,

10) administracja majątkiem Stowarzyszenia,

11) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

 

§ 15

Zakres działania i kompetencje Komisji Rewizyjnej.

 

1. Komisja wyznacza spośród siebie przewodniczącego

2. Komisja Rewizyjna jest organem wieloosobowym i liczy od 2 do 5 osób. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie.

3. Komisja Rewizyjna ma za zadanie wnioskować do Walnego Zebrania o udzielenie bądź nie absolutorium zarządowi.

4. Komisja Rewizyjną ma prawo dokonywać kontroli zawsze, kiedy uzna za stosowne, a obowiązkowo przed terminem Walnego Zebrania. Ze swych czynności Komisja Rewizyjna sporządza protokół zakończony wnioskami, który przedstawia Zarządowi, a protokół z kontroli obowiązkowej przedstawia również Walnemu Zebraniu.

5. Komisja Rewizyjna w razie potrzeby może wystąpić z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Nadzwyczajnego oraz z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu lub niektórych jego członków przez Walne Zebranie, jeśli wymienieni naruszają w sposób zasadniczy postanowienia statutu Stowarzyszenia.

6. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

7. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

1) nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów,

4) nie mogą być członkami organu zarządzającego Stowarzyszenia.

 

 

§ 16

Sąd koleżeński.

 

1. Sąd Koleżeński rozpatruje wszelkie spory zaistniałe między członkami Stowarzyszenia, a wynikłymi w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu oraz rozpatruje sprawy wniesione przez Zarząd przeciwko członkom naruszającym postanowienia statutu.

2. Sąd Koleżeński powoływany jest doraźnie w razie potrzeby na wniosek Zarządu lub 1/4 członków stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

3. Sąd koleżeński składa się z trzech osób.

4. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu. uchwalonego przez Zarząd

5. Zajęte stanowisko w przedmiocie sporu oraz decyzję wydaje Sąd Koleżeński ustnie do protokołu.

6. Organem odwoławczym od decyzji Sądu Koleżeńskiego jest Walne Zebranie

 

 

§ 17

Sposób reprezentacji, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych

i finansowych.

 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważniony jest prezes lub wiceprezes, lub członkowie zarządu. upoważnieni przez prezesa.

2. Decyzja o nabyciu lub zbyciu nieruchomości podejmowana jest przez Walne Zebranie w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

 

 

§ 18

Majątek Stowarzyszenia.

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,

2. środki pochodzące z dotacji, darowizn, zapisów, spadków i wpłat celowych,

3. środki pochodzące ze zbiórek publicznych,

4. przychody z odpłatnej działalności statutowej,

5. dywidendy i odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych,

6. środki trwałe,

7. sponsoring,

8. nieruchomości,

9. dochody z kapitału (oprocentowanie rachunków bieżących).

10. inne.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd z zastrzeżeniem § 17 ust. 2.

 

 

§ 19

Postanowienia końcowe.

 

1. W sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia zakazuje się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,

2) przekazywania jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w sposób ustalony obowiązującym prawem o Stowarzyszeniach lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności 3/ 4 członków Stowarzyszenia.

3. W wypadku uchwalenia rozwiązania przez Walne Zebranie, likwidację przeprowadza wybrana przez zebranie Komisja Likwidacyjna w składzie przewodniczący i czterech członków.

4. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy czym wniosek zmiany statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

5. Majątek będący własnością Stowarzyszenia w razie likwidacji przeznacza się na cele wskazane przez Walne Zebranie.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


 


 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
e-mail: info@wojnowice.com.pl
Gmina Krzanowice
ul. 15 Grudnia 5
tel. 609 661 310